Service & retournering gebruikte artikelen

Gebreken worden vakkundig gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar. Indien een vervangend paar niet meer voorradig is krijgt u in overleg uw geld terug.
Klachten die wij niet kunnen honoreren zijn:

‐ Klachten die door de Brossois.nl niet verwijtbaar zijn.
‐ Klachten ten gevolge van oneigenlijk gebruik
‐ Algemene slijtage; met name zolen en hakken/achterlappen
‐ Defecte ritsen ten gevolge van ruw gebruik
‐ Losse applicaties op de schoenen die er door u worden afgelopen.

Speciaal, met name bij kinderschoenen
‐ Het doorslijten van de neuzen
‐ Een stukgetrapte hielpartij ( dit wordt meestal veroorzaakt door het niet op normale wijze openen en sluiten c.q. aan en uittrekken van de schoenen)

“De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent”
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 17 – Geschillen
‐ Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
‐ Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen,
met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
‐ Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
‐ Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
‐ Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen
uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
‐ De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over‐ons/de‐commissies/2701/webshop).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
‐ De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd,
voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

De Brossois schoenen
Kerkstraat 30
2042 JG ZANDVOORT
Telefoon 023 ‐ 57 12106
E‐mail: webshop@brossois.nl

B.T.W. nr: NL 801324026.B.01
K.v.K. nr: 34080514
Lid van Branchevereniging Mitex/Inretail nummer: 11365

preloader